Algemene gegevens 100%DE-regio's:

 
 
100%DE-regioĺs zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten en/of provincies die de ambitie kennen om in (of vˇˇr) het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een duurzame energievoorziening. Goede voorbeelden van dergelijke energieregioĺs zijn te vinden in Duitsland, waar de Universiteit van Kassel en 100%EE-Regionen een model hebben ontwikkeld waar ook andere Europese landen gebruik van kunnen maken en eventueel aan kunnen deelnemen. In deze landen is veelal sprake van een nog ontbreekt. Ons adviesburo heeft kontakt opgenomen met deze Kasselse instituten en aangegeven het ko÷rdinatiepunt voor Nederland te zijn, waarbij alle potentiŰle Nederlandse 100%DE-regioĺs zich kunnen aanmelden om op een zo strategisch en zo kansrijk mogelijke manier een energieregio te worden welke in het jaar 2050 (of eerder) geheel over is op het gebruik van duurzame energie. Hierbij wordt vooral gelet op de betrokkenheid van de burgerbevolking en haar energieko÷peraties met het realiseren van bottom-up-projekten (Energiewende), de DE-mogelijkheden binnen de betrokken gemeenten, de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, omzettingen in waterstof, methaan en vloeibare brandstoffen en de gewenste aanpassingen van de energie-infrastruktuur. De voorkeur gaat uit naar ondersteuning van de door VNG e.a. aangewezen energieregioĺs in Nederland, dan wel gebieden die in wat groter verband een 100%DE-regio willen worden. Hierbij valt de samenwerking te overwegen tussen b.v. de drie noordelijke provincies in SNN-verband.

 

Het landelijke ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's geeft steun aan ge´nteresseerde, in ontwikkeling zijnde energieregio's in de vorm van richtlijnen voor zo strategisch mogelijke 100%DE-plannen en kansrijke energietransitiepaden richting het jaar 2050. Daarbij zullen aan te stellen regiokonsulenten samenwerken met de betrokken gemeenten, provincies, energieco÷peraties, netbeheerders, bedrijfsorganisaties, milieuorganisaties en andere relevante partijen en zullen diverse kennisinstituten (en studenten) worden betrokken, zoals het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool, EnTranCe, RUG, HAN en Van Hall-Larenstein. Aan ge´nteresseerde energieregio's, provincies en gemeenten wordt gratis informatie verstrekt betreffende:
 • Het Duits/Europese 100%DE-regiomodel
 • Kansrijke energieplannen van enkele Duitse 100%DE-regio's en voorbeeldprojekten
 • Het werken met richtlijnen op basis van een landelijk uitgewerkt model
 • Het instellen van een regionale 100%DE-regiokonsulent en de te verwachten ondersteuningskosten
 • Het instellen van een regionale energiewerkgroep
 • De mogelijkheden om op de Duits/Europese kaart te komen met alle aangemelde 100%DE-regio's
 •  

  De ondersteuning van de 100%DE-regiokonsulenten bestaat vnl. uit:
 • Het onderzoeken van diverse mogelijkheden met berekeningen over kosten-baten
 • Het aanreiken en verwerken van de landelijke richtlijnen en kansrijke waarden voor het beschouwde gebied op basis van een landelijk uitgewerkt model (naar Duits voorbeeld) en het overleggen met de betrokken overheden
 • Het ondersteunen van energiesessies/tafelrondes waar de diverse partijen (waaronder burgers en hun ondernemingen) betrokken zijn en het peilen van de ambities en mogelijkheden op gebied van energiebesparing en duurzame energie
 • Het uitwerken van strategische 100%DE-visies en -plannen aan de hand van aangedragen DE-mogelijkheden
 • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
 • Aanvullend: Bij belangstelling kan het ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's de betreffende 100%DE-regio aanmelden bij de Kasselse organisatie om als 100%DE-startregio te worden geregistreerd en op de Duits/Europese kaart met 100%DE-regioĺs te worden geplaatst.
 •