Beleidsondersteuning

 
A) Het landelijke koördinatiepunt 100%DE-regio's kan bestaande en potentiële energieregio's, die de ambitie kennen om in of voor het jaar 2050 over te zijn op een volledige duurzame energiehuishouding, de steun bieden om een zo struktureel en kansrijke mogelijk 100%DE-plan te maken. Het gaat hierbij vooral om:
 
 • Het geven van voorlichting en het oprichten van regionale energiewerkgroepen
 • Het geven van richtlijnen en kansrijke waarden voor het beschouwde gebied op basis van een landelijk uitgewerkt model (naar Duits voorbeeld van 100%DE-regio's) en het overleggen met de betrokken overheden
 • Het ondersteunen van energiesessies/tafelrondes waar de diverse partijen (waaronder burgers en hun ondernemingen) betrokken zijn en het peilen van de ambities en mogelijkheden op gebied van energiebesparing en duurzame energie
 • Het uitwerken van strategische 100%DE-visies en -plannen aan de hand van aangedragen DE-mogelijkheden
 • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
 • Aanvullend: Bij belangstelling kan het koördinatiepunt 100%DE-regio's de betreffende 100%DE-regio aanmelden bij de Kasselse organisatie om als startregio op de Duits/Europese kaart met 100%DE-regio’s te worden geplaatst.
 
MEA-adviesburo biedt Nederlandse overheden de mogelijkheid om kennis te maken met het regionale energiemodel van het IdE-instituut uit Kassel en het hiervan afgeleide Nederlandse Burgerenergietransitiemodel. In de periode 2018-2020 kan men:
 
 • Algemene informatie ontvangen over dit (Europese) regionale energiemodel en het voor Nederlandse energieregio's ontwikkelde burgermodel
 • Kennis maken met diverse aktieve Duitse energiepartijen, betrokken ambtenaren en burgers
 • Ondersteuning verkrijgen met het invullen van het IdE-vragenformulier en de hiertoe benodigde berekeningen en onderzoeken
 • Ondersteuning verkrijgen bij het vaststellen van de ambitie met 100% duurzame energie in 2050 (of eerder) en het -tezamen met burgers- te ontwikkelen energietransitiepad
 • Ondersteuning verkrijgen bij het bepalen van DE-ikoonprojekten; het gaat hierbij vooral om breed gedragen initiatieven vanuit de burgerbevolking en het opzetten van een duurzame energieregio
 • Ondersteuning bij het opzetten van straat-, buurt- of regioprojekten op het gebied van duurzame energie
 • De kennisuitwisselingsreizen naar b.v. Steinfurt/Saerbeck en het Technologiecentrum in Lichtenau (TZL) zijn bedoeld voor Nederlandse groepen van burgers, bedrijven/instellingen en bestuurders en hun ambtenaren